Tüzük

 


KIZILTEPE ENGELLİLER GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “KIZILTEPE ENGELLİLER GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ” dir.

Derneğin merkezi Mardin ili Kızıltepe ilçesi’dir.      Şubesi yoktur.

 

Derneğin Renkleri        : Mavi,Yeşil,Eflatun ve siyah’tır,

 

Derneğin Kısa Adı       : KENG’dir

 

Derneğin Logosu                   : logo iç içe çizilmiş üç daireden oluşur en dışındaki çizgi rengi Eflatundur. içteki daire yeşil sonraki daire mavi en küçük daire yine yeşil renkte’dir.mavi zemini olan daireye derneğin adı ve kuruluş yılı eflatun rengiyle yazılıdır. kuruluş yılının başında ve sonunda yıldız simgesi vardır.içteki küçük dairede biri özürlü diğeri sağlıklı iki insan figürü vardır ve bu figür sağlıklı insanlarla özürlü insanların dayanışma içinde yardımlaşarak her türlü sosyal , kültürel ve sportif aktiviteyi her türlü zorluğu aşarak yerine getireceğini temsil eder . zemin rengi yeşil olan orta dairedeki iki insan figürü siyah renkte olup figürlerin üzerinde eflatun renkte yazılmış derneğimizin kısa ismi olan KENG yazmaktadır.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 2- Dernek: Sosyal, Kültürel, Rehabilitasyon çalışmaları ve Türkiye Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ,Türkiye körler federasyonu, Türkiye zihinsel engelliler federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından faaliyette bulunulan tüm olimpik ve Paralimpik spor Branşlarında Faaliyet yapmak amacıyla kurulmuştur. (Değişik 28/07/2011)

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1.Tekerlekli Sandalye Rugby,Atletizm,gülle atma,badminton,engelliler için bilardo,goalball,bilek güreşi, oturarak voleybol ,Futsal,Yüzme,Atıcılık,okçuluk,basketbol,bedensel engelliler,bilardo,briç, jimnastik,ampute futbol,futbol,Tekerlekli sandalye basketbolü ,tekerlekli sandalye tenisi ,geleneksel

spor dalları, boccia,eskrim,görme engelliler, güreş, bowling, halk oyunları, halter, hentbol, izcilik, judo ve kuras, karete, masa tenisi, okul sporları, satranç, sutopu, taekwondo, tenis, üniversite sporları, voleybol, vücut geliştirme ve fitness, yüzme, zihinsel engelliler spor dalları,Görme engelliler spor dalları ,bunun yanı sıra engelli olmayanlarında bu branşlarda spor yapması ve ayrıca alt yapı ve sporcu yetiştirmek için faaliyette bulunur ve gelişmesine yardımcı olur. (Değişik:28/07/2011)

2- Engelli gençlerin spor aracılığı ile beden ve ruh sağlığını kazandırmak, korumak, geliştirmek ve spor yapmaya teşvik ederek rehabilitasyonunu sağlamak.

3- Spor Eğitim ve Öğretimi için gerekli uzman personel almak ve sağlamak, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla yardım ve dayanışma içinde bulunmak, her çeşit sportif karşılaşmalar yapmak, katılmak ve düzenlemek.

4- Yurt içinde ve dışında sportif yarışmalar, eğitim seminerleri ve spor konulu paneller düzenlemek, düzenlenen yarışma, panel ve seminerlere katılmak.

5- Sportif nitelikli eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokal ve tesisler kurmak, spor konusunu içeren yarışma ve araştırma düzenlemek ve ödüllendirmek. Veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

6- Engellilere meslek edindirebilmek için mesleki kurslar açmak ve bu tip faaliyetlerde bulunan resmi yada özel kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalar düzenlemek. .satranç oynama ve kitap okuma salonları açmak.

7- Derneğin ihtiyacı olan ve derneğin faaliyette bulunduğu spor dallarında sporcuların kullanmaları gereken her türlü araç, gereç spor malzemesi ve teknik malzemeleri yurt içi ve yurt dışından satın almak. Keza bu tür araç ve gereçlerin Sosyal yardım,   hibe ve dayanışma yolu ile temini için faaliyetlerde bulunmak.

8 - Ulusal ve uluslar arası nitelikli projelerle engellilerin ve farklı ihtiyaç gruplarının yaşam kalitesini yükselterek dünya standartlarını yakalamak ve ülkeler arası entegrasyonu güçlendirmek. Türkiye’nin global gelişmişlik düzeyinde olması gereken yere gelebilmesi için engellilik sorunlarının çağdaş ve uluslararası düzenlemelerle çözümüne yönelik ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak. Türkiye dışındaki ülkelerde faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlarla derneğin genel amaçlarına uygun ilişkilere girmek. Karşılıklı bilgi, deneyim alışverişinde bulunmak, eğitim projeleri , kamu yararına yenilikçi ve alternatif projeler üretmek.

9- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

12- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

13- Gerekli izinler alınarak, ulusal ve uluslararası etkinlikler ve yarışmalar düzenlemek. Yukarıda sıralanan amaçları en iyi şekilde yerine getirebilmek için başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beden Terbiyesi Teşkilatı olmak üzere, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Yurtiçi ve Yurtdışı Spor Akademileri, Spor Kulüpleri, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Milli Eğitim Özel Eğitim Genel Müdürlüğü, Spor Fizyoterapistler Derneği ve özellikle Türkiye'de mevcut muhtelif engelliler vakıf, federasyon ve spor kulüpleri ile veya diğer ilgili kurum ve kişiler ile işbirliği yapmak.

14- Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve üye kaydeder.

15- Çalışma konuları ile ilgili hizmet ve gelir arttırıcı projeler uygular.

16- Yasalar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor kulüpleri yönetmeliğine göre tesis, araç gereç satın alır, yaptırır, kiralar, işletir, kiraya verir, amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mal edinir.

17- Maddi gelir temini amacıyla Yasalar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor kulüpleri yönetmeliğine uygun olarak, katıldığı müsabakalarda reklam alır.

Kitap, dergi, bülten ve broşür yayınlar.

18- Yurt içi ve dışında sportif ya da eğitim amaçlı turistik nitelikli geziler düzenler.

19- Yardım toplama kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir gerekli diğer çalışmaları yapar.

20- Gerekli izinler alınmak şartıyla derneğe maddi gelir temini için Müsamere, Balo, Konser, Spor müsabakaları, Yemek ve piyango düzenler.

Derneğin Faaliyet Alanı

               Dernek, sportif alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

 

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

 

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Haziran ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır olan listedeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanırToplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyel

Etkinlik Takvimi
Aralık 2020
P P S Ç P C C
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Lig Sonuçları

 

fikstur

Kızıltepe'de Hava
Ziyaterçi Sayıları
Bugün312
Dün604
Bu Ay1065
Tümü2700277